• Stolarskie „kinder party”

  900,00 1 500,00 
 • VOUCHER na warsztaty stolarskie

  990,00 1 750,00 
 • VOUCHER na warsztaty tkackie

  800,00 1 500,00 
 • VOUCHER na warsztaty toczenia

  990,00 1 750,00 
 • Warsztaty stolarskie dla dwojga

  1 600,00 2 400,00 
 • Warsztaty stolarskie indywidualne

  1 450,00 2 100,00 
 • Warsztaty tkackie indywidualne

  800,00 1 500,00 
 • Warsztaty toczenia w drewnie

  990,00 1 750,00