Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.alicjawkrainiedrewna.pl

Sprzedającym jest firma Alicja w Krainie Drewna z siedzibą przy ul Tęczowej 17 ,05-532 Mikówiec.
Zarejestrowana pod numerem NIP: 532-177-45-12, Regon: 380995617 zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
– pod numerami telefonu +48 795 48 17 84
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: ala.solarska@gmail.com

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca/Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu  Sklepu Internetowego.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alicjawkrainiedrewna.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alicjawkrainiedrewna.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.alicjawkrainiedrewna.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.alicjawkrainiedrewna.pl są ręcznie zrobione, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych wg Informacji o Specyfikacji Drewna, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące agresję/przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia do 2 dni od zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia otrzyma fakturę bez VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą
11. Dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel. Dostarczając towar za pomocą kuriera lub innej formy przesyłki jako datę sprzedaży na fakturze przyjmuje się datę wydania towaru firmie przewozowej.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.

§ 5 Płatności

Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę). Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayPal lub Przelewy 24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
5. Z racji specyfiki materiału drewnianego

§ 7 Procedura reklamacji

1. Informacja o Specyfice Materiału Drewnianego. Stworzona przez Alicję Solarską na potrzeby informacji dla Klienta poprzez regulamin firmy Alicja w Krainie Drewna /zakaz kopiowania/
a) Produkty są ręcznie produkowane z drewna przez Sprzedającego. Jest to materiał naturalny, zróżnicowany strukturalnie i warstwowo pod względem budowy, silnie higroskopijny (zdolność chłonięcia wody) a także podlegający ciągłemu procesowi schnięcia, co może wiązać się ze zmianą kształtu, koloru produktu oraz skurczem i pęknięciami. Za intensywność tego procesu Sprzedający nie odpowiada gdyż zależy on głównie od warunków przechowywania u Klienta, takich jak: wilgotność powietrza, temperatura, nasłonecznienie, cyrkulacja powietrza. Na rozsychanie i odkształcanie i odbarwianie drewna ma również wpływ jego gatunek, gęstość, miąższość, przekrój (poprzeczny lub wzdłużny), układ przyrostów, występowanie i układ sęków oraz czynniki zewnętrze jak uderzenie, upadek z wysokości, zabrudzenie silnie barwiącą substancją. Za naturalne procesy zachodzące w drewnie wraz z upływem czasu oraz czynniki zewnętrzne, Sprzedający nie bierze odpowiedzialności.
b) Sprzedający przechowuje drewno zgodnie z normami w zakładach drzewnych, wytwarza swoje produkty z materiału sezonowanego m.in. na wolnym powietrzu pod przykryciem minimum dwa lata oraz, razie potrzeby, korzysta z kondensacyjnej suszarni do drewna.
c) Do produkcji rękodzieła używane jest drewno o wilgotności około 8-15% w zależności od przeznaczenia. Dąży się do wilgotności równowagowej.
d) Do produkcji rękodzieła używane jest drewno rozbiórkowe lub stare, niszczejące z widocznymi korytarzami owadów. Taki materiał jest poddawany procesowi fumigacji (gazowe usuwanie szkodników) oraz opalania.
e) Produkty drewniane są zabezpieczone min 2 warstwami oleju przeznaczonego do kontaktu z żywnością lub lakieru posiadającego Certyfikat Zgodności z Przepisami UE „bezpieczeństwo zabawek” (PN-EN 71-3) .
f) Sprzedający jest autorem zdjęć i opisów produktów umieszczonych na stronie i odpowiada za ich zgodność z oryginałem.
g) Ubytki drewna, widoczne sęki, korytarze owadzie, kora, są uznane przez Sprzedającego za atut czyniący dany przedmiot użytkowy artystycznym, a ze względu na niepowtarzalność używanych kawałków drewna również unikalnym. Z tego względu, Klient zobowiązany jest poczynić przemyślany zakup, gdyż wymiana nie jest możliwa.

2. W związku z Regulaminem, Klient ma prawo do reklamacji.
3. Reklamacje należy składać na adres mailowy Usługodawcy ala.solarska@gmail.com.
4. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającemu reklamowany produkt wraz z opisem na adres ul. Tęczowa 17, 05-532 Mikówiec.
5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi reklamowany towar lub zwróci wartość kupionego towaru.
6. W ramach reklamacji następuje zwrot kosztów zakupu za produkt przez Sprzedającego na rzecz Klienta, a klient jest zobowiązany odesłać produkt na koszt własny.
7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
8. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem 4 tygodni od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
9. Klient ma do dyspozycji bogate portfolio produktu, by zadecydować o chęci zakupu rękodzieła. Wytwarzane rękodzieło zalicza się do rzeczy oznaczonych tylko co do tożsamości, wymiana nie jest więc możliwa. W myśl art. 557 Kodeksu Cywilnego § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadach w chwili zawarcia umowy. § 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.
Art. 561 Kodeksu Cywilnego § 2.Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz określona co do tożsamości (niezastępowalna), a sprzedawcą jest wytwórca tej rzeczy, kupujący może żądać usunięcia wady, wyznaczając w tym celu sprzedawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Sprzedawca może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów.
10. Wymianie będą podlegać produkty, zgłoszone przez Klienta jako wadliwe, oferowane przez firmę Alicja w Krainie Drewna, ale nie będące rękodziełem drewnianym.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres ala.solarska@alicjawkrainiedrewna.pl
3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).