Polska american woodturner..

„..nie zawsze możesz zdecydować co Ci się przydarzy , ale zawsze możesz decydować jak się z tym czujesz..”
Danielle LaPorte

Nie zawsze mamy wpływ na to co nam się dzieje ale możemy się do tego odnieść.. Mi się przydarzył , dwukrotnie, występ w czasopiśmie i odniosłam się do tego radośnie bardzo.

Toczenie lubię i robię to z przyjemnością. Jest to w pewnym stopniu odzwierciedlenie mojej drogi do siebie oraz zrównoważenie męskiej siły tego zawodu z kobiecym pierwiastkiem wrażliwości i czucia. Tak. Trzeba się naszarpać z ciężkimi kawałkami drewna.. ale aby stworzyć z tego kształt , należy dopuścić do głosu wyobraźnię, ten szósty zmysł i otworzyć się na kreowanie. 

Z różnym nastawieniem do tłumu ale zawsze chętnie, umieszczam wytoczone dzieła na mediach społecznościowych  Facebook oraz  Instagram . I tam właśnie zobaczył moją twórczość Josh Friend z American Association of Woodturners. 

Amerykańskie czasopismo dla tokarzy , poza skarbnicą wiedzy technicznej ,to niemalże album ze wspaniałymi dziełami zrobionymi na tokarkach przez różnych twórców. Dostałam propozycję aby dołączyć i tym sposobem ,radosna twórczość Pani Tokarz z Polski pojawiła się w dwóch numerach American Woodturner.

Wybrano dwa produkty , które szczególnie się spodobały. Jakież było moje zdziwienie gdy okazało się , że obydwa przedmioty mają swoje emocjonalno-twórcze historie ..

warsztaty-tokarskie-tokarstwo-kobieta

Dębowe talerze z żywicą.

Żywiczne talerze zamieszczono w galerii, w czerwcowym numerze czasopisma w 2022 roku.

Powstały jak.. efekt uboczny zamówienia. Pani Małgosia zobaczyła wśród moich produktów mały, dębowy talerzyk w kolorze écru i zapragnęła dokładnie taki w o większej średnicy. Okazało sie jednak , że „one of a kind” weszło mi mocno w twórczość i nie zapisałam proporcji barwników.. okazało się także, że biały może być bardziej biały a jak już się zmiesza, to się nie odmiesza ;). 

Sama widziałam , że z kolejnym odlewem nie trafiam w kolor i nie dziwiłam się klientce, że odrzuca kolejne talerze. Byłyśmy jednak zmotywowane.. Pani Małgosia bardzo chciała talerz a ja bardzo chciałam go zrobić. 

Tak właśnie metodą, prób i błędów , zrobiłam trzy odlewy białej żywicy z zatopionym w niej dębem,a następnie wytoczyłam z nich zastawę. Trzy bo przy czwartym puściłam wodze fantazji sypiąc złoty pyłek między mleczny płyn.. i miałam to! Sekretyny składnik , który zmienił biel w écru identyczny jak w małym talerzyku,  okazał się brokatem. 

Oczywiście, że mogłam zrobić małe próbki.. ale czy małe próbki żywicy miałyby szansę znaleźć się w galerii amerykańskich tokarzy? no nie 🙂  .

Konsola i lampy.

Konsola pani Ani pojawiła się w lutowym wydaniu American Woodturner z 2023 roku. Jako członek Amerykańskiego Towarzystwa Tokarzy , mogę korzystać ze szkoleń czy pokazów ale także prezentować swoją galerię. Zamieściłam tam zdjęcia owej konsoli, przy której zaprezentowano moją osobę.

Konsola jest bardzo chcianym meblem. I teraz powtórzę pewną zależność w relacji ja i moi klienci.. Pani Ania bardzo chciała konsolę a ja bardzo chciałam ją zrobić.

Wiele było powodów przyjęcia tego zamówienia. Kluczowy był fakt, że klientka, którą szczerze lubię ,dała mi wraz z rysunkiem swoje zaufanie i wolną rękę w działaniu.. no, tylko dłuto trzymałam w tym ręku 😉 Sam projekt , bardzo ciekawy,  nie musiał być idealny co do milimetra i w sumiennej pracy mogłam działać z luzem i fantazją. Próbowałam się krygować, że z ręki nie wytoczę identycznych nóg. A pani Ania na to: i właśnie o to chodzi, chcę rękodzieło!  Konsola rosła z każdym ruchem dłuta, a moje zadowolenie razem z nią.

Tak sobie myślę, że rzeczy chciane niosą coś więcej poza kształtem i strukturą. Niosą w niespodziewane miejsca i motywują po cichu.. i ze zdjęcia i z wspomnień :). 

alicja-w-krainie-drewna

Jak bardzo trzeba się starać ,żeby zostać docenionym przez innych? Szczególnie gdy wokół tyle wspaniałości ,do których możemy się porównać i smucić się bo my jeszcze nie tam.. tyle ocen zewsząd i tyle „złotych rad”.. „zrób tak”, „bądź taka”, „tacy jak ty robią tak”, „a tego tak się nie robi”..

Po co mówić o konkurencji, kiedy na świecie nie ma dwóch takich samych serc..? Przecież to właśnie działanie z serca czyni nas wyjątkowymi w tym co robimy i jacy jesteśmy. 

Nie mam pojęcia jak się starać dla kogoś by zostać docenionym. Dopuściłam do głosu siebie, swoje serce  i sama siebie zaczęłam doceniać. Tak jest dobrze.

Alicja

Polish american woodturner {eng }

We don’t always have control over what happens to us but we can relate to it…. It happened to me in a magazine appearance and I referred to it joyfully very much. Twice

I like woodturning and I do it with pleasure. To some extent, it is a reflection of my path to myself and balancing the masculine power of this profession with the feminine element of sensitivity and feeling. Yes. You have to struggle with heavy pieces of wood … but in order to create a shape out of it , you have to let your imagination, that sixth sense, and open yourself to creation.

With different attitudes to the crowd but always willing , I post my work on social media Facebook and Instagram . And that’s where Josh Friend of the American Association of Woodturners saw my work.		

The resin plates were featured in the gallery, in the June 2022 issue of the magazine.

They were created as… side effect of an order. Mrs. Margaret saw among my products a small oak plate in écru color and wanted exactly such a plate in a larger diameter. However, it happened that „one of a kind” entered me strongly in creativity and I did not write down the proportions of dyes…. it also happened that white can be more white and when it is mixed, you can’t mixed it back ;).

I saw that every next project was in the different the color and I was not surprised that the client rejected the next plates. However, we were motivated…. Mrs. Margaret really wanted a plate and I really wanted to make it for her.

That way, using trial and error method, I made three casts of white resin with oak , and then turned out of them a tableware. Three because with the fourth one I let my imagination run wild by pouring gold dust between the milky liquid…. and I had it! The secret ingredient , which turned white into écru identical to the small plate, was glitter.

Of course I could have made small samples … but would small resin samples have a chance to be in the gallery of American Woodturner? well no 🙂 .

Ms. Ania’s console was featured in the February 2023 issue of American Woodturner. As a member of the American Association of Woodturners , I can benefit from training or demonstrations but also present my gallery. I have included photos of this console, at which my person was presented.

The console is a very coveted piece of furniture. And now I will repeat a certain words in the relationship between me and my clients…. Mrs. Ania very much wanted a console and I very much wanted to make it for her.

There were many reasons for accepting this order. The key was the fact that the client, whom I sincerely like , gave me, along with the project, her confidence and free hand in action … The project itself , very interesting, did not have to be perfect to the millimeter and in conscientious work I could act with ease and fantasy. I tried to hide that I would not make identical legs out of my hand. And Ms. Ania said: and that’s exactly the point, I want handcraft! The console grew with every movement of the chisel, and my satisfaction along with it.

That’s how I think that wanted things carry something more beyond shape and structure. They carry to unexpected places and motivate …. I tried to hide that I would not make identical legs out of my hand. And Ms. Ania said: and that’s exactly the point, I want handcraft! The console grew with every movement of the chisel, and my satisfaction along with it.

That’s how I think that wanted things carry something more beyond shape and structure. They carry to unexpected places and motivate quietly…. from a photo and from memories :).

How hard do you have to try to be appreciated by others? Especially when around so many greats , to which we can compare ourselves and feel sad because we are not there yet … so many judgments from everywhere and so much „golden advice” …. „do like this”, „be like that”, „people like you do like that”, „and that’s not how you do it”….

Why talk about competition when there are no two hearts alike in the world…? After all, it is the action from the heart that makes us unique in what we do and who we are.

I have no idea how to make an effort for someone to be appreciated. I allowed myself, my heart, to speak and began to appreciate myself. This is how it feels good.

Alicja

Post a Comment